เทศบาลตำบลบ้านแท่น
อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ
https://www.banthaenlocal.go.th
นายสุชน พงษ์สระพัง
นายสุชน พงษ์สระพัง
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแท่น
093-6629919
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
1   คน
สถิติทั้งหมด
75040   คน
Your ip address: 3.80.4.147
เริ่มนับวันที่ 8 มีนาคม 2559

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP

24/11/2566   ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการปรับปรุงโรงฆ่่าสัตว์เทศบาลตำบลบ้านแท่น รายการตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/11/2566   ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการปรับปรุงโรงฆ่่าสัตว์เทศบาลตำบลบ้านแท่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/11/2566   จ้างเหมาตกแต่งขบวนแห่ จำนวน 7 ขบวน งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/11/2566   จ้างเหมาเวที เครื่องเสียง พร้อมไฟส่องสว่าง งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/11/2566   จ้างเหมาจัดสถานที่ งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/11/2566   ซื้อวัสดุโครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8/11/2566   ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการปรับปรุงโรงฆ่่าสัตว์เทศบาลตำบลบ้านแท่น รายการตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3/11/2566   จ้างจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำหน้าที่ขุดลอกร่องระบายน้ำในเขตเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3/11/2566   ซื้อค่าวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลบ้านแท่น รายการตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2/11/2566   ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลบ้านแท่น รายการตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1/11/2566   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26/10/2566   จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณถนนลำห้วยนาโหล่งจากแนวถนน คสล.เดิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/10/2566   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17/10/2566   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9/10/2566   ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/09/2566   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสสายทาง ชย.ถ. ๑๗-๐๑๔ สายทางเทศบาล ๗ (จากแยกถนนสว่างสามัคคี-แยกถนนเทศบาล ๕) หมูที่ ๑๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20/09/2566   ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวเพื่อใช้ในกิจการงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รายการตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/09/2566   ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหายภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านแท่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/09/2566   ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/09/2566   จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริวณถนนรอบสวนสาธารณะปู่ตา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/09/2566   จ้างถ่ายเอกสารและเข้าปกเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2567 ตามรายละเอียดแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/09/2566   จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง จำนวน 1 คัน ตามโครงการสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพและคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรเทศบาลตำบลบ้านแท่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/09/2566   ซื้อของที่ระลึกตามโครงการสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพและคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรเทศบลตำบลบ้านแท่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4/09/2566   ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณถนนรอบสระปู่ตา
4/09/2566   ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณถนนลำห้วยนาโหล่งจากแนวถนน คสล.เดิม
1/09/2566   ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริวณถนนลำห้วยนาโหล่งจากแนวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม
1/09/2566   ซื้อวัสดุกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1/09/2566   ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านแท่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1/09/2566   ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในกิจการงานกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31/08/2566   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสสายทาง ชย.ถ. ๑๗-๐๑๔ สายทางเทศบาล ๗ (จากแยกถนนสว่างสามัคคี-แยกถนนเทศบาล ๕) บ้านสว่างสามัคคี หมู่่ที่ ๑๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)