เทศบาลตำบลบ้านแท่น
อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ
https://www.banthaenlocal.go.th
นายสุชน พงษ์สระพัง
นายสุชน พงษ์สระพัง
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแท่น
093-6629919
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
24   คน
สถิติทั้งหมด
75063   คน
Your ip address: 3.80.4.147
เริ่มนับวันที่ 8 มีนาคม 2559

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข้อมูลพื้นฐาน
  หัวข้อ URL
01 โครงสร้าง

https://banthaenlocal.go.th/index.php?show=menu&scat_id=1

02 ข้อมูลผู้บริหาร

https://www.banthaenlocal.go.th/index.php?show=staff&cat_id=10

03 อำนาจหน้าที่

https://banthaenlocal.go.th/index.php?show=menu&scat_id=3

04 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

https://banthaenlocal.go.th/index.php?show=menu&scat_id=4

05 ข้อมูลการติดต่อ

https://banthaenlocal.go.th/index.php?show=contact

06 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

https://banthaenlocal.go.th/index.php?show=laws

การประชาสัมพันธ์
  หัวข้อ URL
07 ข่าวประชาสัมพันธ์

https://banthaenlocal.go.th/index.php?show=menu&cat_id=4

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
  หัวข้อ URL
08 Q&A

https://banthaenlocal.go.th/index.php?show=webboard

09 Social Network

https://banthaenlocal.go.th/index.php?show=menu&scat_id=8

010 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

https://banthaenlocal.go.th/index.php?show=menu&scat_id=55

การดำเนินงาน
  หัวข้อ URL
011 แผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

https://banthaenlocal.go.th/index.php?show=menu&scat_id=9

012 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

https://banthaenlocal.go.th/index.php?show=menu&scat_id=10

013 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

https://banthaenlocal.go.th/index.php?show=menu&scat_id=11

การปฏิบัติงาน
  หัวข้อ URL
014 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

https://banthaenlocal.go.th/index.php?show=menu&scat_id=12

การให้บริการ
  หัวข้อ URL
015 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

https://banthaenlocal.go.th/index.php?show=menu&scat_id=13

016 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

https://banthaenlocal.go.th/index.php?show=menu&scat_id=14

017 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

https://banthaenlocal.go.th/index.php?show=menu&scat_id=15

018 E-Service

https://banthaenlocal.go.th/index.php?show=menu&scat_id=16

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  หัวข้อ URL
019 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

https://banthaenlocal.go.th/index.php?show=menu&scat_id=20

020 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

https://banthaenlocal.go.th/index.php?show=menu&scat_id=21

021 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

https://banthaenlocal.go.th/index.php?show=menu&scat_id=22

022 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

https://banthaenlocal.go.th/index.php?show=menu&scat_id=23

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  หัวข้อ URL
023 นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

https://banthaenlocal.go.th/index.php?show=menu&scat_id=24

024 การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

https://banthaenlocal.go.th/index.php?show=menu&scat_id=25

025 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

https://banthaenlocal.go.th/index.php?show=menu&scat_id=26

026 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

https://banthaenlocal.go.th/index.php?show=menu&scat_id=27

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  หัวข้อ URL
027 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

https://banthaenlocal.go.th/index.php?show=menu&scat_id=28

028 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

https://banthaenlocal.go.th/index.php?show=anti_corruption

029 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

https://banthaenlocal.go.th/index.php?show=menu&scat_id=30

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  หัวข้อ URL
030 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

https://banthaenlocal.go.th/index.php?show=menu&scat_id=32

นโยบาย No Gift Policy
  หัวข้อ URL
031 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

https://banthaenlocal.go.th/index.php?show=menu&scat_id=33

032 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

https://banthaenlocal.go.th/index.php?show=menu&scat_id=34

033 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

https://banthaenlocal.go.th/index.php?show=menu&scat_id=56

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
  หัวข้อ URL
034 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

https://banthaenlocal.go.th/index.php?show=menu&scat_id=36

035 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

https://banthaenlocal.go.th/index.php?show=menu&scat_id=43

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
  หัวข้อ URL
036 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

https://banthaenlocal.go.th/index.php?show=menu&scat_id=38

037 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

https://banthaenlocal.go.th/index.php?show=menu&scat_id=39

038 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

https://banthaenlocal.go.th/index.php?show=menu&scat_id=40

มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
  หัวข้อ URL
039 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

https://banthaenlocal.go.th/index.php?show=menu&scat_id=57

040 การขับเคลื่อนจริยธรรม

https://banthaenlocal.go.th/index.php?show=menu&scat_id=58

041 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

https://banthaenlocal.go.th/index.php?show=menu&scat_id=59

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
  หัวข้อ URL
042 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

https://banthaenlocal.go.th/index.php?show=menu&scat_id=41

043 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

https://banthaenlocal.go.th/index.php?show=menu&scat_id=42